วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างโครงงาน

(หน้าปก)
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง ................................
(เช่น บอร์ดอัจฉริยะ ตัวอย่างที่จะให้ดู
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอย่างของนักเรียนชุมนุม
การนำเสนอข้อมูลการปลูกหน่อไม้ดองด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ ของนักเรียน ม.3)
(ภาพหน่อไม้ดอง)


โดย
1. ..............................
2. ...............................
3. ..............................ครูที่ปรึกษา
นางศุภลักษณ์ ขวัญแสน

โรงเรียนติ้ววิทยาคม
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

(หน้าที่ 2)
บทคัดย่อ
(พูดถึงข้อดีของการทำโครงงานนี้)
โครงงานบอร์ดอัจฉริยะ จัดเป็นโครงงานประเภทซอฟท์แวร์ ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดทำบอร์ด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน มีความทันสมัย สามารถนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ โดยอาศัยโปรแกรม Adobe Photoshop ในการตกแต่งไฟล์รูปภาพและโปรแกรม MicrosoftPowerPoint ในการนำเสนอข้อมูล ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คณะผู้จัดทำได้นำมาจากวิชาที่เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน มีความทันสมัย
2. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ
3. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบอร์ด

(หน้าที่ 3)
กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ครูศุภลักษณ์ ขวัญแสน ที่กรุณาให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงานและอำนวยความสะดวกในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อุทิศเวลา เป็นที่ปรึกษาโครงงาน โดยเฉพาะการนำเสนอที่ถูกต้อง
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ให้ข้อแนะนำ เสนอแนะ ช่วยเหลือทำให้ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี(หน้าที่ 4)

คำนำ
ทองม้วนสมุนไพร เป็นขนมไทยๆที่ทำได้ง่ายมีรสชาติหอมอร่อย วัตถุดิบที่ใช้ทำหาได้ง่ายมีในท้องถิ่นของเรา ทองม้วนสมุนไพร เหมาะเป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าต่อร่างกายทำได้ทุกฤดูกาล สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้เพราะรับทานได้ทุกเพศทุกวัย

ขอขอบพระคุณ

คณะผู้จัดทำ


(หน้าที่ 5)
สารบัญ


เรื่อง หน้า
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
คำนำ
บทที่ 1 1
บทที่ 2 3 – 7
บทที่ 3 8 – 9
บทที่ 4 10
บทที่ 5 11
บรรณานุกรม 12
ภาคผนวก 13


(หน้าที่ 6)

บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
โครงงานบอร์ดอัจฉริยะ จัดเป็นโครงงานประเภทซอฟท์แวร์ ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดทำบอร์ด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน มีความทันสมัย สามารถนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ โดยอาศัยโปรแกรม Adobe Photoshop ในการตกแต่งไฟล์รูปภาพและโปรแกรม MicrosoftPowerPoint ในการนำเสนอข้อมูล ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คณะผู้จัดทำได้นำมาจากวิชาที่เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน มีความทันสมัย
2. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ
3. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบอร์ด

เป้าหมายของโครงงาน
1. นำเสนอข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน มีความทันสมัย
2. นำเสนอข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ
3. นำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบอร์ด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน มีความทันสมัย
2. ได้ข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ
3. นำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบอร์ด

กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง
1.กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม PowerPoint
2.กลุ่มสาระภาษาไทย การใช้ภาษาในการสื่อสาร
3.กลุ่มสาระศิลปะ การตกแต่งสไลด์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


(หน้าที่ 7)

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน
(บอกข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะนำเสนอ หรือ ข้อมูลของอาชีพที่ตนเองสนใจ)
Power point คืออะไร

1.Microsoft Powerpoint อีกโปรแกรมหนึ่งของชุด Microsoft Office โปรแกรม Powerpoint นี้ใช้สำหรับการทำพรีเซ็นเทชั่น หรือการนำเสนอข้อมูล สินค้าและบริการ โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดตัวหนึ่งในการทำ presentation เนื่องจากการใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถทำพรีเซ็นเทชั่นในระดับ Professional ได้ รวมทั้งเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ก็มีการเครื่องมือช่วยเหลือต่าง ๆ ในการสร้างพรีเซ็นเทชั่นให้อีกมากมาย
2.สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ส่วนใหญ่จะเน้นพัฒนาให้มีความสามารถด้านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะการผสมผสานโปรแกรมในชุด Office ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งกำลังหัดใช้ หรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ลองศึกษาจากหัวข้อด้านล่างนี้ได้เลยครับ...
3.เพื่อน ๆ ที่ต้องการเรียน Microsoft Powerpoint ให้ได้ผล ควรเปิดโปรแกรม Ms Powerpoint และปฏิบัติตามขั้นตอนไปด้วย จะทำให้มีความเข้าใจดีขึ้น และเป็นการสร้างทักษะการใช้โปรแกรมไปในตัว

ส่วนประกอบของ Microsoft PowerPoint
หมายเลย 1 แถบชื่อเรื่อง (Tltle Bar) แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มข้อมูล
หมายเลย 2 แถบเมนู (Manu Bar) แถบรวมคำสั่งที่ใช้งานทั่งหมดในโปรแกรม
หมายเลย 3 แถบเครื่องมือ (Tool Bar) แถบไอคอนคำสั่งที่ใช้งานประจำหรือที่สำคัญใช้งานบ่อยๆ
หมายเลย 4 แถบแสดงสถานะ (Status Bar) แสดงรายละเอียดต่างๆ ในการทำงาน
หมายเลย 5 หน้าการทำงาน
หมายเลย 6 แถบเลื่อน
หมายเลย 7 ปุ่ม ยุบเก็บ ย่อ/ขยาย ปิด(หน้าที่ 8)

บทที่ 3
การดำเนินการ
วัสดุอุปกรณ์
1.โปรเจคเตอร์
2.บอร์ดกระจก
3.กระดาษที่แสงทะลุผ่านได้
3.โปรแกรม Powerpoint

วิธีการดำเนินงาน
1. คณะทำงานประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนแล้วทำโครงงาน (ตัวร่างของบทคัดย่อ) เสนอต่อครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. คณะทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุด วารสาร สื่อและสิ่งพิมพ์ รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3. คณะทำงานประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ แล้วจัดสรรข้อมูลมาเรียงลำดับความสำคัญ จำแนก และวิเคราะห์ผลการศึกษา
4. คณะทำงานจัดพิมพ์ตัวร่างโครงงานและสื่อประกอบต่างๆ นำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. คณะทำงานนำเสนอผลการศึกษาโครงงานต่อที่ประชุมในห้อง เพื่อให้ผู้ชมสอบถามและตอบข้อซักถามความคิดเห็นเป็นที่ประจักษ์ พร้อมกับประเมินผลการทำงานของคณะทำงาน
6. คณะทำงานทำรูปเล่มเอกสารส่งครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อเป็น ตัวอย่างของการศึกษาต่อไป


ตารางการดำเนินการ


บทที่ 3 (ตัวอย่างที่ 2)
(หน้าที่ 9)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
อุปกรณ์
1. เครื่องตีเค้ก
2. เครื่องทำทองม้วนชนิด 3 หัว
3. กะละมัง
4. ทัพพี
5. มีด
6. ถ้วยตวง
7. เครื่องชัง
8. ถุงก้นจีบ
วัสดุที่ใช้
1. แป้งหมี่ 680 กรัม
2. น้ำตาลทราย 600 กรัม
3.ไข่เป็ด 5 ฟอง
4. กะทิสด 1 กิโล
5. แป้งหอม 1 ช้อนโต๊ะ
6. ดอกอัญชัน
7. เกลือ 1 ช้อนชา
8. น้ำมันพืช

วิธีการทำทองม้วนสมุนไพร
1. นำหัวกะทิไปเคี่ยวแล้วพักไว้ให้เย็น
2. คั่วงาพักไว้
3. นำหัวกะทิมาผสมกับแป้ง น้ำตาล คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
4. ใส่ไข่เป็ด เกลือ งา และน้ำดอกอัญชัน
5. เปิดเครื่องทำทองม้วนให้ร้อนทาพิมพ์ด้วยน้ำมันพืช
6. หยดแป้งให้สุกแล้วแคะออก พับให้เป็นรูปตามที่ต้องการ แต่ควรพับในขณะที่ทองม้วนกำลังร้อนๆ อยู่
7. นำทองม้วนสมุนไพรบรรจุถุง ในราคาถุงละ 10 บาทวิธีการศึกษา
ทองม้วนสมุนไพร เป็นที่รู้จักและชื่นชอบของบุคคลทั่วไป แต่สมุนไพรที่นำมาใช้ให้ประโยชน์ต่างกัน
- ดอกอัญชัน ใช้เป็นยาขับปัสสาวะพิการเป็นยาระบาย ช่วยบำรุงดวงตา แก้ตาอักเสบ
- ใบเตย ใช้ใบเตยสดเป็นยาบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นช่วยลดอาการกระหายรากใช้เป็นยาขับปัสสาวะใช้รักษาเบาหวาน
1. ศึกษาจากวิธีการทำทองม้วนสมุนไพร จากแหล่งความรู้
2. ศึกษาจากเอกสารและคำบอกเล่าของผู้รู้
3. ศึกษาสรรพคุณของสมุนไพร

ผลการศึกษา
1. ได้ศึกษาวิธีการทำทองม้วนสมุนไพรจากสมุนไพรต่างๆ
2. ได้ศึกษาสรรพคุณของสมุนไพร(หน้าที่ 10)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
1. ได้ศึกษาสรรพคุณของดอกอัญชัน
สรรพคุณ
รากมีรสเย็นจืดใช้เป็นยาขับปัสสาวะพิการเป็นยาระบาย ช่วยบำรุงดวงตา แก้ตาอักเสบ ตาฟางตาแฉะ โดยนิยมใช้รากต้นอัญชัน ชนิดดอกสีขาว นอกจากนี้ถ้านำรากมาถูฟันจะทำให้ฟันคงทนแข็งแรงและแก้อาการปวดฟันได้ดี เมล็ดใช้เป็นยาระบาย ซึ่งใช้ชนิดดอกสีนำเงินและดอกสีขาวส่วนดอกสดนำมาทาศีรษะเพื่อใช้เป็นยาปลูกผม
ทองม้วนสมุนไพรเป็นอาหารว่าง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หาได้ในท้องถิ่นของเรา เพื่อเป็นการประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเรา

บทที่ 4 (ตัวอย่างที่ 2)
ผลการดำเนินการ
ผลตามวัตถุประสงค์
1. นำเสนอข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน มีความทันสมัย
2. นำเสนอข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ
3. นำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบอร์ด


(หน้าที่ 11)

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการทำทองม้วนสมุนไพร เป็นการประยุกต์เอาพืชผักที่มีในท้องถิ่นของเรา มาคิดแปลงเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งให้น่ารับประทานและน่าสนใจของวัยเรียนมากขึ้น จึงสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ประโยชน์ที่ได้รับจาดโครงงานอาชีพ
1. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
3. ฝึกความคิดสร้างสรรค์
4. เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาโครงงานอาชีพทองม้วนสมุนไพรควรใช้ไข่เป็ดจะดีกว่าไข่ไก่ สามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพเสริมหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ


บทที่ 5 (ตัวอย่างที่ 2)
สรุปผลการดำเนินการ

ในการดำเนินการปฏิบัติ กลุ่มข้าพเจ้าขอสรุปผลการรายงานผลการสร้างบอร์ดอัจฉริยะ ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน มีความทันสมัย
2. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ
3. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบอร์ด
สรุปผลการดำเนินการ
1. นำเสนอข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน มีความทันสมัย
2. นำเสนอข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ
3. นำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบอร์ด


(หน้าที่ 12)

บรรณาณุกรม
1. ชัยณรงค์ ขันผนึก .(2535). Polygonal number. Math 795 seminar in mathematics for teacher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( สืบค้นข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 )
2. ชัยณงค์ ขันผนึก.(2548). คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์( สืบค้นข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 )
3. http://www.hellomyweb.com/index.php/main/tutorial/4/16 ( สืบค้นข้อมูลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 )
4. http://www.hellomyweb.com/ ( สืบค้นข้อมูลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 )
5.http://school.phutti.net/flash/ ( สืบค้นข้อมูลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 )
6. http://www.hellomyweb.com/index.php/main/tutorial/4/16 ( สืบค้นข้อมูลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 )
7. หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สสวท. โรงพิมพ์ สกสค.กรุงเทพฯ

7. กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้ามุก สถานที่ผลิต บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านติ้ว
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-759356 , โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-7373-965
ประธานกลุ่ม นางผ่าน ลือกิจ
สถานที่ตั้งกลุ่ม บ้านติ้ว เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110(หน้าที่ 13)
ภาคผนวก
(ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภาพขั้นตอนการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ภาพตอนสำภาษณ์ผู้รู้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น