วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงสร้างรายวิชา การงาน ม.4


โครงสร้างรายวิชา
ง31101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20 ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ลำดับ  ที่
ชื่อหน่วย             การเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระสำคัญ
เวลา      (ชั่วโมง)
น้ำหนักคะแนน
1
บ้านของเรา
ง 1.1 
ข้อ 1,2,3

การดูแลรักษาบ้าน การตกแต่งบ้านและเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายของครอบครัว

4
10
2
กินดีมีสุข
ง 1.1
ข้อ 3,4,5
การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ การจัดรายการอาหารสำหรับวัยต่าง ๆ
4
10
3
งานสวยด้วยมือเรา
ง 1.1
ข้อ 3-7
รู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดเย็บ ฝึกปฏิบัติการเย็บเบื้องต้น
4
10
4
งานตัดเย็บ
ง 1.1
ข้อ 6,7
การตัดเย็บเสื้อผ้าจะต้องมีความประณีต จึงจะได้ผลงานที่สวยงาม
20
20
5
งานประดิษฐ์
ง 1.1
ข้อ 1-7
งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้านจากวัสดุธรรมชาติ
8
10สอบกลางภาค/ปลายภาค

40


รวมตลอดภาคเรียน

40
100

โครงสร้างรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                        21241
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                      เวลา  40  ชั่วโมง
จำนวน  1  หน่วยกิต                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                          ภาคเรียนที่  1

ลำดับ
ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
สาระสำคัญ
เวลา
(ชั่วโมง)
น้ำหนัก
คะแนน
1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ข้อ  1

1. การเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. ความหมาย  ประโยชน์และความสำคัญของคอมพิวเตอร์
3. ประวัติความเป็นมาและยุคของคอมพิวเตอร์ 
4. ส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. การใช้และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
8
20
2.
การทำงานของคอมพิวเตอร์
ข้อ  2


1. ระบบของคอมพิวเตอร์ 
2. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
3. บทบาทของคอมพิวเตอร์
8
20
3.
การใช้เมาส์และคีย์บอร์ด
ข้อ  3


1. การใช้เมาส์
2. หน้าที่และการใช้งานปุ่มต่าง ๆ บนคีย์บอร์ด
12
30
4.
การใช้ระบบ
ปฏิบัติการวินโดวส์
ข้อ  4

1. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
2. การจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์
3. การปรับแต่งการทำงานของวินโดวส์
4. ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือท้องถิ่น
12
30
รวม
40
100


ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
3. ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดได้
4. ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้

โครงสร้างรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก


โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
ง31241  รายวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เทอม  1                                      เวลา  40  ชั่วโมง
จำนวน  1  หน่วยกิต                                                   คะแนนเต็ม  100  คะแนน

ลำดับที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
สาระสำคัญ
เวลา
( ชั่วโมง)
น้ำหนักคะแนน
1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
ข้อ 1
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
- การใช้โปรแกรมแบบ  Raster
- การใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก
6
20
2
การสร้าง  Selection  ภาพกราฟิก  และการนำไปใช้
ข้อ 2
- การใช้งาน  Layer
- การสร้าง  Selection
- การตัดและคัดลอกรูปภาพ
- การย่อ ขยาย ปรับรูปทรง  รูปภาพ 
8
20
3
การสร้างตัวอักษรและข้อความ
ข้อ 3
- การใช้เครื่องมือสร้างตัวอักษร
- การตกแต่งข้อความ 
4
10
4
การใช้เครื่องมือวาดภาพ
ข้อ 4
- การใช้เครื่องมือวาดภาพ
- การใช้สี
- การเติมสีและลวดลาย
6
10
5
การปรับแต่ง  แก้ไขรูปภาพการปรับสีและแสงเงาของรูปภาพ
ข้อ 5
- การปรับแต่งและแก้ไขรูปภาพ
- การปรับสีและแสงเงาของรูปภาพ
8
20
6
การใช้  Filter , Channel , Plug-in  และ Action ในการสร้างเอฟเฟ็กต์
ข้อ 6 , 7
- การใช้  Filter , Channel , Plug-in  และ Action ในการสร้างเอฟเฟ็กต์
- การสร้างชิ้นงานที่อยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง
8
20
รวมตลอดภาค
40
100


ผลการเรียนรู้
               
1.  อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
2.  สร้าง  Selection  ภาพกราฟิก  และนำไปใช้ได้
3.  สร้างตัวอักษรและข้อความได้
4.  ใช้เครื่องมือวาดภาพได้
5.  ปรับแต่ง  แก้ไขรูปภาพ  ปรับสีและแสงเงาของรูปภาพได้
6.  ใช้  Filter , Channel , Plug-in  และ Action ในการสร้างเอฟเฟ็กต์  สร้างชิ้นงานที่อยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นได้
7.  มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นสร้างชิ้นงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป